10 marca 2021

Psychoterapia online dla młodzieży

10 marca 2021
psychoterapia online dla nastolatków

Czym jest dorastanie?

Dorastanie inaczej zwane adolescencją jest niezwykle istotnym etapem w rozwoju, ponieważ stanowi pomost między dzieciństwem a dorosłością. Młody człowiek doświadcza gwałtownych zmian, które nazywamy dojrzewaniem. Zmienia się wtedy nasze ciało, zachodzą zmiany psychiczne, związane między innymi ze sferą afektywno-motywacyjną i poznawczą oraz zmienia się nasz sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Jest to okres formowania się tożsamości indywidualnej jak również tożsamości społecznej.

Wynika z tego, że zdrowie psychiczne młodego człowieka ma fundamentalne znaczenie dla jego funkcjonowania w dorosłości i jeżeli nie leczymy zaburzeń dzieci i młodzieży, one same z nich nie wyrosną. Mogą natomiast stać się w przyszłości zaburzonymi psychicznie dorosłymi.

Młodzież to nie są dorośli

W przeszłości uważano dzieci i młodzież za „małych dorosłych”. Dzisiaj, na szczęście, mamy świadomość tego, że młody człowiek różni się w zasadniczy sposób od dorosłych.

Młodzież, a dorośli: poziom rozwoju funkcji poznawczych

Jednym z takich obszarów jest poziom rozwoju funkcji poznawczych, od których zależy sposób w jaki dziecko będzie uczestniczyć w psychoterapii.

Kluczowa jest tutaj zdolność do refleksji nad własnym działaniem, uczuciami i myślami oraz nabranie dystansu do doświadczeń, nad którymi koncentruje się psychoterapia. W związku z tym psychoterapia dzieci i młodzieży wymaga uwzględnienia stopnia rozwoju poznawczego i dostosowania do niego adekwatnych narzędzi terapeutycznych .

psychoterapia dzieci i młodzieży wymaga uwzględnienia stopnia rozwoju poznawczego i dostosowania do niego adekwatnych narzędzi terapeutycznych

Znaczenie kontekstu rozwojowego w psychoterapii młodzieży

W psychoterapii młodzieży musimy uwzględniać tzw kontekst rozwojowy. Wiele zachowań dorastającego dziecka, które są oceniane przez dorosłych jako problematyczne i wymagające interwencji, może mieć charakter przejściowy związany z rozwojem w związku z czym w diagnozie i doborze narzędzi terapeutytcznych kluczowe jest odnoszenie sie do wiedzy o prawidłowościach i mechanizmach rozwoju dziecka.

Rola kontekstu rodzinnego w terapii online młodzieży

Konieczność uwzględnienia tzw. kontekstu rodzinnego jest kolejną cechą wyróżniającą terapię dzieci i młodzieży. Zasada uwzględniania kontekstu rodzinnego wyraża się poprzez udział jednego lub obojga rodziców w psychoterapii osoby niepełnoletniej . Jest to o tyle ważne, że umożliwia zrozumienie trudności dziecka poprzez uwzględnienie relacji między nim a jego środowiskiem a rodzina w tym środowisku odgrywa kluczową rolę.

Psychoterapeuci młodzieży dostępni online w Wellbee

psychotherapy young 14

Jakie problemy ze zdrowiem psychicznym nastolatków pomaga rozwiązywać psychoterapia online?

Zaburzenia dzieci i młodzieży można przyporządkować do dwóch kategorii:

 1. zaburzenia z objawami skierowanymi do wewnątrz tzw. internalizacyjne
 2. zaburzenia z objawami skierowanymi na zewnątrz tzw. eksternalizacyjne.

Internalizacyjne zaburzenia młodzieży

Objawy problemów skierowanych do własnego wnętrza to np.:

 1. lęk,
 2. depresja,
 3. wycofanie społeczne,
 4. izolacja,
 5. zaburzenia odżywiania.

Eksternalizacyjne zaburzenia u osób poniżej 18 roku życia

Zaburzenia z objawami kierowanymi na zewnątrz są to nieprzystosowawcze wzory zachowań, które sprawiają problemy innym osobom oraz powodują konflikty pomiędzy dzieckiem a jego otoczeniem społecznym np. zachowania antyspołeczne czy używanie substancji psychoaktywnych.

Szczególnie dużym problemem zdrowotnym i społecznym w Polsce są próby samobójcze i samobójstwa dokonane przez dzieci i młodzież. Szacuje się, że w grupie wiekowej 10-19 lat samobójstwa stanowią w Polsce, po urazach i wypadkach komunikacyjnych drugą przyczynę zgonów.

Na czym polega psychoterapia online w Wellbee dla osób poniżej 18 roku życia?

W Wellbee za pomocą internetowej psychoterapii młodzieży umożliwiamy konsultację i pomoc w zakresie m.in.

 1. zaburzeń emocjonalnych,
 2. zaburzeń funkcjonowania społecznego – trudności adaptacyjnych, nieśmiałości, wycofania z relacji,
 3. zaburzeń lękowych,
 4. zaburzeń zachowania,
 5. zaburzeń pod postacią somatyczną, którym często towarzyszą objawy wegetatywne np. bóle brzucha, nudności i wymioty, bóle głowy.

Psychoterapia indywidualna młodzieży polega na indywidualnych, stałych spotkaniach z psychoterapeutą. Pierwsza, lub kilka pierwszych sesji psychoterapii indywidualnej służy dokładnemu rozeznaniu trudności, a także poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej. Sesje te mają charakter diagnostyczny i kończą się sformułowaniem celu dalszej pracy. Dalsze spotkania, w zależności od przyjętego celu mogą mieć charakter krótko, średnio i długoterminowy.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia, na terapię indywidualną pisemną zgodę wyrazić musi posiadający pełnię władz rodzicielskich rodzic lub opiekun prawny.

Psychoterapia online dla młodzieży - cennik 2021

psychotherapy young 29

Psychoterapia online - wybierz specjalistę/-kę

Szczegółowy wykaz terapeutek/-ów dostępnych online w Wellbee, którzy specjalizują się w problemach ze zdrowiem psychicznym osób poniżej 18 roku życia znajdziesz klikając w poniższy link:

Zobacz profile psychoterapeutek/-ów prowadzących psychoterapię przez internet dla osób niepełnoletnich >

W jakich nurtach terapeutycznych prowadzona jest terapia online dla osób poniżej 18 roku życia?

Najbardziej podstawowy podział nurtów terapeutycznych obejmuje 4 grupy:

 1. terapie psychoanalityczno-psychodynamiczne,
 2. terapie poznawczo-behawioralne,
 3. humanistyczno-egzystencjalne,
 4. systemowe.

Każdy nurt terapeutyczny opiera się na określonych podstawach teoretycznych, które pociągają za sobą odmienne sposoby rozumienia zaburzeń i metody ich leczenia. Psychoterapia zaburzeń młodzieży prowadzona jest we wszystkich powyższych modalnościach.

Nastolatki cierpią na wiele różnych problemów psychicznych związanych z korzystaniem z technologii

Czy psychoterapeuta informuje rodziców nastolatka o postępach w jego terapii?

Fakt, że najczęściej decyzję o terapii podejmuje rodzic, może powodować problem zaufania nastolatka do terapeuty. Może wystąpić tutaj konflikt interesów. Nastolatek może się obawiać, że terapeuta przekazuje rodzicom poufne informacje jakimi podzielił się z terapeutą. Rodzice z kolei chcąc mieć pewność, że z ich dzieckiem nie dzieje się nic poważnego mogą oczekiwać, że uzyskają informacje na temat ich dziecka, do których nie mieli dotychczas dostępu. Może to być trudna dla psychoterapeuty sytuacja jednak podstawą w pracy psychoterapeutycznej jest zaufanie między terapeutą i pacjentem.

W wypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka psychoterapeuta jest bezwzględnie zobowiązany do poinformowania rodziców o grożącym niebezpieczeństwie, ale jest to wyjątek od zasady, że to, co powiedziane w gabinecie pozostaje tajemnicą dzieloną przez terapeutę i pacjenta.

W innych sytuacjach można pracować z dzieckiem w tym kierunku, aby mogło samo lub przy wsparciu terapeuty powiedzieć rodzicom o istotnych rzeczach.

Go back to wellbee.pl