Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Serwisie internetowym

Informacje ogólne

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

Kim jest Administrator Danych?

Administratorem danych Grupa Wellbee w skład której wchodzą: Wellbee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem KRS: 0000867078, NIP: 5252831565 oraz Wellbee Therapy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem KRS: 0000881219, NIP: 5252837852.

Administrator ustalił, że każda ze spółek Administratora będzie przetwarzała Dane Osobowe jedynie w niezbędnym zakresie określonym poniżej, zaś wszelkie obowiązki związane ze współadministrowaniem obejmujące, m.in. udzielanie odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, wywiązywanie się z obowiązków w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony Danych Osobowych oraz ich zgłaszania do organu nadzoru oraz osoby, której dane dotyczą oraz prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania będzie odpowiadać Wellbee Sp. z o.o..

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od powyższych uzgodnień mogą Państwo wykonywać przysługujące z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych prawa wobec każdej spółki Administratora.

W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp;

  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego; Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 2. Zawarcia umowy i jej realizacja (złożenie zamówienia) oraz realizacja obowiązków ciążących na Administratorze

 3. Założenie Konta

  Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Wysyłki informacji marketingowych m.in. o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.

  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

  Do celów komunikacji handlowej, potrzebujemy Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres mailowy kontakt@wellbee.pl lub listowny: Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa. Wniosek zostanie przyjęty i przetworzony w przeciągu 3 dni roboczych.

 5. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych

  Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.

  Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 6. Zamieszczania komentarzy

  W stosunku do danych widocznych na naszej stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

 7. Dane wrażliwe

  Dane wrażliwe są zbierane, aby:

  • świadczyć Ci usługi medyczne
  • objąć Cię umową na realizację usług,
  • zarządzać udzielaniem przez nas usług,
  • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia,
  • przekazać materiały promujące produkty i usługi,
  • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
  • dochodzić i bronić się przed roszczeniami;
  • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny, oraz rejestrację rozmów,
  • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO;
  • prowadzić badania jakości i satysfakcji;

  Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

  • ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • art. 9 ust. 2 lit. H RODO;
  • Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z procesem Twojego leczenia, w związku z art. 9 ust. 1 lit. A RODO,
  • Realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO;
  • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:
   • badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z Naszych usług,
   • dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,
   • obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii, zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny, prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji (w tym profilowanie),
  • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E RODO

  Twoje dane będziemy przetwarzać:

  • przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;
  • przez 6 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
  • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

  • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.
  • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:
   • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;
   • Towarzystwom ubezpieczeniowym;
   • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;
   • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;
   • podmiotom upoważnionym przez Ciebie
 8. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń

  Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy realizacji celów: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podwykonawcom, platformie udostępniającej możliwość umawiania się na wizyty on-line, firmie udostępniającej program do obsługi Klientów, podmiotom współpracującym przy realizacji umowy, innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazywane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO. Twoje dane mogą być przekazane: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO, przysługuje ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

Wtyczki społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest WellBee spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielna 2/31 (kod pocztowy: 00-020 Warszawa), posiadającej numer REGON: 386648532, NIP: 525-283-15-65

Wysokość kapitału zakładowego: 5000 zł z reprezentantami w składzie:

Paweł Chrzan – CEO/co-founder oraz Dariusz Milewski - COO/co-founder zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.