fbpx

Regulamin Konkursu "Przewodnik po emocjach"

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest Wellbee Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.

1.2. Konkurs adresowany jest do odbiorców miesięcznego newslettera Wellbee.

1.3. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

1.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

 1. CEL I ZADANIE KONKURSOWE

2.1 Celem Konkursu jest promowanie dbałości o zdrowie psychiczne.

2.2 Konkurs polega na przesłaniu maila na adres monika@wellbee.pl, w którym uczestnicy opisują, co dają im emocje radości i smutku.

 

 1. ZASADY ORGANIZACYJNE

3.1 Uczestnik Konkursu przygotowuje indywidualną odpowiedź.

3.2 Uczestnik przesyła odpowiedź na adres monika@wellbee.pl do dnia 31.01.2023.

3.3 Opisy mogą być przygotowywane i zgłaszane indywidualnie.

3.4 W konkursie może wziąć udział dowolna liczba pracowników z danej organizacji.

3.5 Odpowiedzi niespełniające warunków określonych w Regulaminie, nie będą brane pod uwagę w ocenie.

 

 1. NAGRODA

4.1 W Konkursie zostaną przyznane 3 nagrody w postaci: książek Ani Cyklińskiej “Przewodnik po emocjach. Jak lepiej zrozumieć własne uczucia”. 

4.2 Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy wybranemu przez Organizatora Konkursu, za pomocą poczty tradycyjnej lub kuriera, pod wskazany adres na terenie kraju.

4.3 Nagrody rzeczowe zostaną wydane zwycięzcom konkursu przez Organizatora Konkursu.

 

 1. ZASADY OCENY PRAC

5.1 W celu oceny zgłoszeń konkursowych Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele Wellbee.

5.2 Zgłoszenia będą oceniane według następujących kryteriów:

 •  zgodność odpowiedzi z tematem;
 • trafność i jasność przekazu;
 • oryginalne ujęcie tematu.

5.2 Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową zgodnie z ww. kryteriami oceny oraz wymogami zawartymi Regulaminie. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

 1. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

6.1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 6 lutego 2023 roku za pomocą wiadomości na adres mailowy, z którego uczestnik wysyłał odpowiedź.

6.2 Organizator nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem lub realizacją nagród.

6.3 Zapłata podatku dochodowego od nagród obciążać będzie zwycięzców konkursu z zastosowaniem odpowiednich przepisów prawa, jeżeli wartość nagrody rzeczowej będzie przekraczać 2000 zł. Fundatorzy nagród zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387z późn. zm.), przed wydaniem nagród zwycięzcom konkursu obliczą, pobiorą od nich i odprowadzą do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowych od wartości nagród w wysokości 10 %.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE I INNE

6.1 Przekazanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania odpowiedzi lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

6.1.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;

6.1.2 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6.2 Odpowiedzi zgłoszone w Konkursie nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.

6.3 Odpowiedzi konkursowe nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Zgłaszając odpowiedź w Konkursie autor odpowiedzi zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy firmy.

6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych odpowiedzi również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

6.5 Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do utworu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, których nie otrzyma z powodów technicznych czy organizacyjnych.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

7.3 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.).

7.6 W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować z Moniką Latek, Content & Marketing Manager (B2B) w Wellbee, e-mail: monika@wellbee.pl